Pro telefonní čísla ve vaší lokalitě (United States) použijte www.shouldianswer.com

Všeobecné podmínky
pro přístup a užití portálu MUZUTOZVEDNOUT.CZ

(dále jen „podmínky“)

Provozovatel: muzutozvednout.cz
Uživatel: Je každá osoba jakýmkoliv možným způsobem užívající Portál MUZUTOZVEDNOU
Portál MUZUTOZVEDNOUT/Portál: webová stránka www.muzutozvednout.cz

I. Portál

 1. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových práv k Portálu. Provozovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Portálu, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a způsob uspořádání souborů obsažených na Portálu.
 2. Portál slouží jako otevřené diskusní fórum, na kterém si uživatelé vzájemně sdělují informace o neznámých volajících telefonních číslech.

II. Pravidla užívání portálu

 1. Přístup na Portál a jeho užívání je bezplatné. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.)
 2. Veškerý obsah Portálu slouží jako informační zdroj. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu, případně přerušit provoz Portálu na neomezeně dlouhou dobu.
 4. Pro ochranu zájmů Uživatelů a Provozovatele je jako nedovolené užívání portálu zejména zakázáno – jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely Uživatelů; rozesílání nevyžádaných informací (spamu).
 5. Pokud jakýkoliv Uživatel není s Portálem spokojen, nesouhlasí s jakoukoliv částí těchto podmínek, potom je výlučné právo každého uživatele užívání Portálu přerušit a Portál dále nevyužívat.
 6. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob. Uživatel nesmí užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami, nesmí kopírovat, distribuovat, publikovat nebo jinak komerčně užívat jakékoliv části Portálu, v tištěné či elektronické podobě, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu.

III. Pravidla vkládání příspěvků

 1. Portál je založen na vzájemném sdělování informací Uživatelů o neznámých volajících telefonních číslech, pomocí vkládání příspěvků k jednotlivým telefonním číslům. Uživatelům za vložený příspěvek nenáleží žádná odměna.
 2. Provozovatel portálu není ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve zněné pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) odpovědný za obsah vkládaných příspěvků. Provozovatel dále nenese odpovědnost za objektivitu vkládaných příspěvků či jejich správnost. Příspěvky nevyjadřují názor Provozovatele.
 3. Je zakázáno vkládat příspěvky, které propagují rasovou, národnostní náboženskou nebo jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Dále je zakázáno vyhrožováním násilím či jakkoliv urážet ostatní jednotlivce nebo skupiny obyvatel. Uživatelé nesmí v příspěvcích porušovat autorská práva třetích osob nebo jinak porušovat platné právní předpisy. Dále je zakázáno vkládat příspěvky obsahující jakékoliv osobní údaje o třetích osobách a příspěvky obsahující pornografickou nebo jinak obscénní tématiku.
 4. Uživatelé dále nesmí propagovat komerční ani jiné aktivity nebo výrobky bez písemného souhlasu Provozovatele.
 5. Uživatelé jsou povinni vkládat příspěvky bez jakýchkoliv vulgarizmů, při zachování nejvyšší možné míry slušného chování.
 6. Provozovatel nemůže ovlivnit příspěvky Uživatelů, není schopen ani povinen provádět kontrolu veškerého obsahu příspěvků. Provozovatel je ale oprávněn k průběžnému sledování příspěvků a vyhrazuje si právo kdykoliv v případě zjištění porušení níže uvedených pravidel nebo jiného ustanovení těchto Podmínek příspěvky odstranit či upravit.

IV.

 1. V případě, že se příspěvkem cítíte poškozeni, můžete se obrátit přímo na Uživatele, který příspěvek vložil, nebo na Provozovatele Portálu. V případě, že se obrátíte na provozovatele Portálu, uveďte současně všechny informace, argumenty či podklady potřebné k objasnění situace. Provozovatel se zavazuje na základě dodaných podkladů posoudit vhodnost příspěvku a případně sjednat nápravu.

V.

 1. Každý uživatel užívá Portál na vlastní riziko. Provozovatele neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu a dále za škody vzniklé z důvodů jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti nebo nemožnosti využívání obsahu Portálu. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Portálu.
 2. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících s provozem Portálu. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
 4. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na Portálu. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

VI.

 1. Uživatel bere souhlasem s těmito Podmínkami na vědomí, že provozovatel je za účelem zkvalitňování služeb Portálu oprávněn k získávání informací týkajících se užívání Portálu Uživatelem, především informace o prohlížeči Uživatele, operačním systému, IP adrese, času stráveném na Portálu a shlédnutých stránkách Portálu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se změnami Podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazné pro všechny Uživatele Portálu.